Vážime si Vašu priazeň a Vaše súkromie. S osobnými údajmi neobchodujeme a používame ich len na tie účely, na ktoré ste nám ich poskytli.

Pri objednávaní tovaru od Vás požadujeme len nevyhnutné údaje potrebné na uzavretie zmluvy.

V prípade že chcete tovar poslať na svoju adresu, budeme potrebovať tieto osobné údaje:
Meno a priezvisko  - aby sme vedeli ako Vás osloviť
Fakturačná adresa  - aby ste tovar dostali načas a do svojich rúk
Telefón - pre potreby dopravcu a pre nás v prípade nezrovnalostí
E-mail - na potvrdenie objednávky, zaslanie platobných údajov a na informovanie o ceste balíčka

Ak si tovar vyzdvihnete u nás, alebo si ho necháte poslať na výdajné miesto k osobnému odberu, potrebujeme vedieť tieto osobné údaje:
Meno a priezvisko  - aby sme vedeli ako Vás osloviť
Fakturačnú adresu - pre potreby účtovníctva
Telefón - pre potreby dopravcu a pre nás v prípade nezrovnalostí
E-mail - na potvrdenie objednávky, zaslanie platobných údajov a na informovanie o ceste balíčka

Pre nákup alebo získanie informácií v našom e-shope sa nemusíte registrovať.
V prípade registrácie sa Vám vytvorí účet, kde sa Vám budú následne zobrazovať Vaše minulé nákupy, ak ich u nás zrealizujete. Pri ďalších dopytoch alebo nákupoch preto už nemusíte znovu vypĺňať svoje údaje.

Počas registrácie od Vás požadujeme všetky údaje potrebné na odoslanie objednávky na Vašu adresu:

Meno a priezvisko  - aby sme vedeli ako Vás osloviť
Úplná poštová adresa  - aby ste tovar dostali načas a do svojich rúk

Telefón - pre potreby dopravcu a pre nás v prípade nezrovnalostí
E-mail - na potvrdenie objednávky, zaslanie platobných údajov a na informovanie o ceste balíčka

Iné osobné údaje od vás nepožadujeme.
Vaše údaje budú uložené vo vašej administrácii počas maximálne 5 rokov. 
Po tomto období sa vás opýtame, či chcete aj naďalej využívať naše služby a požiadame vás o súhlas na ďalšie spracovanie osobných údajov.


 

Kto spracováva vaše osobné údaje:

Správcom Vašich osobných údajov je firma H&B Slovakia s.r.o., so sídlom Ovsištské námestie 1, 85104 Bratislava, IČO: 35798319, IČ DPH: SK2020204934, OR OS Ba I, odd Sro vložka 22699/B

Kontaktné údaje správcu:
Na doručovanie prosím využívajte adresu: Ovsištské námestie 1, 85104 Bratislava, elektronická adresa: info@hbgroup.sk, telefón +421 2 6252 0032.

Zákonný dôvod na spracovávanie osobných údajov:
Vaše údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy – teda na zabezpečenie a dodanie Vami objednaného tovaru, konzultácie a poradenstvo. Nami požadované osobné údaje sú nevyhnutné k splneniu zmluvy medzi Vami a Správcom.
Vaše osobné údaje využijeme aj na hodnotenie Vašej spokojnosti s našimi službami, na základe právneho titulu oprávneného záujmu Správcu.

Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania podľa čl. 22 nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Doba uloženia / spracovávania osobných údajov:
Vaše osobné údaje budú spracovávané počas trvania účinkov práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, a ďalej počas doby potrebnej na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Rozsah spracovania osobných údajov:
Spracovávame len údaje bezpodmienečne nevyhnutné na plnenie zmluvy - meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo.
V prípade potreby Vás požiadame o číslo účtu, na ktorý Vám vrátime Vaše financie.

Ďalší príjemcovia osobných údajov: 

Vaše osobné údaje môžu byť spracované aj tretími stranami. Teda firmami, ktoré nám sprostredkovávajú služby dopravné, finančné alebo softvérové. Všetko na základe zmluvy medzi nami a vami.
Ide o tieto spoločnosti:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (doprava tovaru) IČO 36624942

Slovenský doručovací systém s.r.o. (doprava tovaru) IČO 45497885
Raben Logistics Slovakia s.r.o. (doprava tovaru) IČO 35704390

Československá obchodná banka a. s. (finančné služby) IČO 36854140

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO 47251336

H&B Group s.r.o. (komunikácia) IČO 26341085
Smartsupp.com s.r.o. (komunikácia) IČO 03668681

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú poskytované do tretích zemí, do zemí mimo EU alebo iných medzinárodných organizácií.

V rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a pre analytické účely používame tzv. súbory cookies. Používaním nášho e-shopu súhlasíte s použitím uvedenej technológie.

Práva subjektu údajov – teda Vaše práva:
Zo zákona máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz – prípadne obmedzenie ich spracovávania, právo vzniesť námietku voči spracovávaniu vašich osobných údajov a na ich prenositeľnosť.

 

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od Správcu požadovať informácie o účeloch spracovávania osobných údajov, kategórii, rozsahu a všetkých dostupných informáciách o ich zdroji a plánovanej dobe spracovania.

Právo na opravu alebo výmaz
Správca má povinnosť bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, Vy máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, a to v prípade, že je daný jeden z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. subjekt údajov odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovávanie;
 3. subjekt údajov vznesie námietky voči spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. osobné údaje boli spracovávané protiprávne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky;
 6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktorý udelilo dieťa.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo požadovať od Správcu obmedzenie spracovania v týchto prípadoch:

 1. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovávania, ale subjekt údajov ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku
Toto právo sa vzťahuje na Vaše osobné údaje, ktoré sa spracovávajú za účelom priameho marketingu. V tomto prípade máte právo zrušiť možnosť používania Vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli Správcovi a poskytnúť tieto údaje inému Správcovi, a to v prípade že:

 1. spracovávanie je založené na súhlase so spracovávaním osobných údajov alebo ide o spracovávanie osobných údajov pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy so subjektom údajov; a súčasne
 2. spracovávanie sa uskutočňuje automatizovane.

Ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu prípadne je porušované právo, máte okrem iného možnosť podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Nemáte povinnosť nám svoje osobné údaje poskytnúť.
Poskytnutie týchto údajov je ale nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť a z našej strany ju splniť.

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov