Všeobecné obchodné podmienky

firmy H&B Slovakia s.r.o.

platné pre spoločnosť H&B Slovakia s.r.o.

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) rieši a rozhoduje za spoločnosť H&B Slovakia s.r.o., IČO: 35798319, DIČ: SK2020204934, so sídlom: Ovsištské nám. 1, 851 04  Bratislava, zapísaná v OR OS Ba I, oddiel Sro, vložka 22699/B (ďalej len „predávajúci“), platné od 10.2.2022.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a maloobchodným zákazníkom (koncovým spotrebiteľom) alebo veľkoobchodným zákazníkom (ďalej len „kupujúcim“) a dodatkom k nim a platí aj pre kúpne zmluvy vzniknuté poskytnutím požadovaného plnenia predávajúcim na základe prijatej objednávky kupujúceho.

1.2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji (dodávkach tovaru a služieb) zo sortimentu spoločnosti H&B Slovakia s.r.o. zákazníkovi. Kupujúcim môže byť podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba a aj konečný spotrebiteľ.

1.3. Sortiment tovaru predávajúceho je možné zakúpiť v jeho prevádzkach a v internetových e-shopoch pre veľkoobchod a maloobchod (hbgroup.sk, www.klucovecentrum.sk).

1.4. Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti H&B Slovakia s.r.o. (hbgroup.sk, www.klucovecentrum.sk).

1.5. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť, upravovať alebo dopĺňať znenie týchto VOP podľa potreby, bez súhlasu zákazníka, najmä v maloobchodnom predaji.

1.6. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou H&B Slovakia s.r.o. a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“).

1.7. Prejavom súhlasu kupujúceho vzniká kúpna zmluva. Za prajav súhlasu sa považuje ústne, telefonické, písomné alebo elektronické prijatie ponuky predávajúceho, v prípade e-shopu je to vloženie tovaru do košíka a odoslanie objednávky.

1.8. Odoslaním ústneho, telefonického, písomného, elektronického dopytu alebo objednávky (vrát. objednávky v e-shope) kupujúcim sa rozumie akceptácia týchto všeobecných obchodných podmienok zo strany kupujúceho.

1.9. Pre účely prípadnej alebo nevyhnutnej obchodnej korešpodencie medzi stranami je prípustná elektronická forma komunikácie.

1.10. Predávajúci príjma objednávky zo strany kupujúceho nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom e-shopu,
 • prostredníctvom e-mailu,
 • prostredníctvom elektronickej komunikácie EDI,
 • osobne v prevádzke predávajúceho.

Telefonické objednávky nie sú prípustné z dôvodu minimalizácie chýb a zabezpečenia vysokého štandardu pri uspokojovaní objednávok. Prípadné iné spôsoby objednávania sú predmetom individuálnej dohody u konkrétneho obchodného prípadu medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom predávajúci rozhoduje o tom, či navrhnutý spôsob objednávania bude akceptovať alebo nie. V prípade individuálnej dohody (dohodnutie iného spôsobu objednávky, ako sú štandardné spôsoby uvedené vyššie) berie kupujúci na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za presnú špecifikáciu objednávky a kupujúci je povinný za dodaný tovar zaplatiť.

2. E-shopy a užívateľský účet v e-shope

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Webové rozhranie umožňuje kupujúcemu uskutočniť objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pre maloobchodných zákazníkov je určený e-shop klucovecentrum.sk, ktorý zobrazuje sortiment pre maloobchodný predaj. Prihlásení aj neregistrovaní užívatelia majú zobrazené štandardné maloobchodné ceny a maloobchodné zľavové akcie.

2.3. Pre veľkoobchodných zákazníkov je určený e-shop hbgroup.sk, ktorý zobrazuje sortiment pre veľkoobchodných odberateľov. Prihlásení užívatelia s nastavenými obchodnými podmienkami majú zobrazené ceny podľa svojich individuálnych obchodných podmienok (viď kap. 6 týchto VOP) a veľkoobchodné zľavové akcie.

2.4. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávání tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávání tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.5. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.6. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.7. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 12 mesiacov od uskutočnenia poslednej transakcie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.8. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb

3. Nákup v e-shope

3.1 Kompletná prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane cien jednotlivých položiek tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, dokedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadech, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky. V prípade požiadavky kupujúceho na dodanie tovaru do zahraničia budú náklady na dodanie kalkulované individuálne a kupujúci bude o ich výške informovaný. Tovar bude odoslaný len po potvrdení kupujúcim, ktorý uvedené náklady akceptuje.

3.4. Na objednanie tovaru slúži objednávkový formulár, ktorý vyplní kupujúci na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
 • požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
 • a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačídlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4. Všeobecné dodacie podmienky

4.1. Ak nie je výslovne dohodnuté alebo kupujúcim požadované, je miestom dodania/určenía/odberu tovaru prevádzka predávajúceho, viď prehľad prevádzok uvedených na webe predávajúceho (hbgroup.sk, www.klucovecentrum.sk). Prepravu dohodnutého tovaru na miesto dodania/určenia, v prípade presunu tovaru z jednej pobočky na druhú, zabezpečuje predávajúci, a to cestným motorovým vozidlom. V takomto prípade kupujúci akceptuje predĺženie dodacieho termínu o čas nevyhnutný k tomuto presunu tovaru podľa logistických možností predávajúceho.

4.2. Zasielanie dohodnutého tovaru na miesto dodania/určenia podľa požiadavky kupujúceho, prebieha štandardne externou prepravnou službou, s ktorou je predávajúci v zmluvnom vzťahu. Títo prepravcovia sa môžu meniť v závislosti na dohode s predávajúcim.

4.3. Prípadné iné spôsoby dodania tovaru predávajúcim na miesto dodania/určenia kupujúceho môžu byť predmetom individuálnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.4. Pri osobnom vyzdvihnutí tovaru zakúpeného prostredníctvom e-shopu je kupujúci informovaný telefonicky, SMS alebo e-mailom, o pripravenosti tovaru na vyzdvihnutie na zvolenom odbernom mieste. Kupujúci je povinný tovar vyzdvihnúť najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania výzvy. Ak tak v uvedenej lehote neurobí, predávajúci si vyhrazuje právo objednávku stornovať. V prípade, že bolo za nevyzdvihnutý tovar už zaplatené, platba bude vrátená kupujúcemu späť na jeho účet.

4.5. Predávajúci je povinný objednaný tovar zabaliť tak, aby obal vyhovoval povahe tovaru a spôsobu prepravy, a zabezpečiť ho pre prepravu spôsobom obvyklým u tohoto tovaru.

4.6. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu spolu s objenaným tovarom všetky sprievodné doklady potrebné na jeho prevzatie a k riadnemu užívaniu tovaru spôsobom zodpovedajúcim jeho charakteru a účelu.

4.7. Pri maloobchodnom predaji koncovému spotrebiteľovi musí dodávka tovaru obsahovať:

 • dohodnutý tovar,
 • ak k tovaru prináleží alebo tovar obsahuje – originálny obal, návod k obsluhe / užívateľský manuál v slovenskom jazyku, pokladničný doklad alebo faktúru, prípadne aj potvrdenie o bezhotovostnej (elektronickej) úhrade kartou.

4.8. Pri veľkoobchodnom predaji zákazníkovi musí každá dodávka dohodnutého tovaru obsahovať objednaný tovar (príp. návod k obsluhe, užívateľský manuál v slovenskom jazyku, príp. odkaz na jeho stiahnutie v elektronickej podobe podľa dohody kupujúceho s predávajúcim, obal), dodací list a faktúru, pričom dodací list musí obsahovať:

 • popis tovaru a jeho množstvo,
 • dátum odovzdania a prevzatia tovaru,
 • podpis oprávnenej osoby, ktorá tovar odovzdala menom predávajúceho,
 • podpis oprávnenej osoby, ktorá tovar prevzala menom kupujúceho.

4.9. V prípade, že predávajúci obdrží od kupujúceho viac objednávok, nie je predávajúci povinný evidované objednávky zlučovať. Kupujúci berie na vedomie, že každá odoslaná objednávka môže byť vybavená samostatne, teda ako samostatná dodávka so samostatne účtovanými nákladmi na dopravu, samostatným dodacím listom a samostatným platobným dokladom. O prípadnom zlúčení viacerých prijatých objednávok do jednej rozhoduje predávajúci.

4.10. Objednávky sú vybavované postupne na základe dátumu a času prijatia objednávky, v rámci prevádzkových možností pobočky. Predávajúci si vyhrazuje právo na primeraný čas na spracovanie objednávky.

4.11. V prípade nákupu (objednávky) v prevádzke berie kupujúci na vedomie, že objednávky s viac ako 10 položkami nemusia byť, vzhľadom k časovej náročnosti, predávajúcim vybavené obratom a predávajúci môže kupujúceho vyzvať k neskoršiemu vyzdvihnutiu spracovanej objednávky. Predávajúci preto doporučuje kupujúcemu zasielať objednávky s viac ako 10 položkami tovaru v predstihu minimálne jedného dňa.

4.12. Predávajúci si vyhrazuje právo stanoviť konkrétne dni, časy a lehoty, dokedy najneskôr je potrebné, aby kupujúci doručil objednávku tak, aby bylo možné tovar odoslať v rámci najbližšieho doručovania externým prepravcom alebo pravidelného rozvozu predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neskoršieho zaslania objednávky (resp. prijatia objednávky predávajúcim) bude tovar odoslaný až pri nasledujúcom pravidelnom doručovaní externým prepravcom alebo pravidelnom rozvoze predávajúceho.

5. Cena a platobné podmienky: maloobchodný predaj koncovému spotrebiteľovi

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v prevádzke predávajúceho,
 • v hotovosti alebo bezhotovostne na dobierku kuriérovi prepravnej služby,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho alebo
 • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Platobná brána ČSOB (len pri nákupe v maloobchodnom e-shope klucovecentrum.sk)

5.2. Dohodnutá kúpna cena objednaného tovaru je pevná (a to v prípade štandardného, výpredajového alebo akciového sortimentu).

5.3. Predávajúci si vyhrazuje právo účtovať kupujúcemu náklady vzniknuté pri činnostiach nevyhnutných na vybavenie požiadavky alnebo objednávky kupujúceho. Do týchto činností patrí napríklad odborná konzultácia, technická podpora, obhliadka alebo zameranie na mieste plánovanej montáže. O prípadnej potrebe uhradiť za tieto činnosti je kupující predávajúcim informovaný vrátane uvedenia odhadovanej výšky daných nákladov.

5.4. V prípade požadovanej dopravy (zásielková služba, kuriér, pošta, atď.) do miesta dodania/určenia mimo prevádzky predávajúceho je kupujúci povinný spoločne s kúpnou cenou zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Úhrada iných nákladov kupujúcim súvisejúcich s dodaním dohodnutého tovaru, ako napr. poistenie, musia byť písomne s kupujúcim vopred dohodnuté, a to na jeho náklady.

5.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.7. V prípade zákazkovej výroby, úpravy tovaru na zákazku alebo objednávky na zákazku (objednávky tovaru ktorý nie je súčasťou štandardného sortimentu na sklade) je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zálohy alebo celej kúpnej ceny vopred. Pri nákupe v e-shope je predávajúci takisto oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nepríde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nejde vzájomne kombinovať.

5.9. Štandardným dokladom o uskutočnenej platbe je pokladničný doklad, t.j. zjednodušený daňový doklad podľa zákona číslo 222/2002 Z.z. o DPH.

5.10. Faktúra s fakturačnými údajmi zákazníka pri nákupe tovaru a služieb v hodnote 400 € bez DPH a vyššej sa vystavuje len na vyžiadanie kupujúceho. V takom prípade faktúra (daňový doklad) musí obsahovať:

 • číslo faktúry
 • ak existuje: číslo objednávky kupujúceho, (príp. odkaz na číslo ponuky predávajúceho)
 • IČO a DIČ predávajúceho a kupujúceho,
 • bankové spojenie predávajúceho,
 • ostatné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. v aktuálne platnom znení.

Faktúra musí byť odovzdaná (príp. podľa dohody zaslaná) kupujúcemu v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla alebo elektronicky vo formáte PDF. Takto vystavená faktúra spĺňa všetky zákonom definované náležitosti, ako obsahovo podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení, tak formálne, podľa definície v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení.

6. Cena a platobné podmienky: veľkoobchodný predaj zákazníkovi

6.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v prevádzke predávajúceho,
 • v hotovosti alebo bezhotovostne na dobierku kuriérovi prepravnej služby alebo
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho.

6.2. Dohodnutá kúpna cena zmluvného tovaru je pevná.

6.3. Pri dosiahnutí určitého obratu vzniká kupujúcemu možnosť získania špeciálnych obchodných podmienok podľa tabuľky dole. Uvedené možnosti sú nenárokové – nastavenie individuálnych obchodných podmienok konkrétneho zákazníka je vždy predmetom obchodného jednania medzi kupujúcim a predávajúcim.

Veľkoobchodný odber Možnosť
Jednorazový nákup min. 200 € bez DPH Registrácia odberateľa – odbery na faktúru
Ročný obrat
menej ako 800 € bez DPH

Štandardný veľkoobchodný cenník alebo

„Rozšírený cenník s plošnou zľavou“ – jednotná zľava na celý odoberaný sortiment

Ročný obrat
min. 800 € bez DPH

Štandardný veľkoobchodný cenník alebo

„Rozšírený cenník s plošnou zľavou“ – jednotná zľava na celý odoberaný sortiment alebo

„Typový rozšírený cenník“ – cenník s nastavenými zľavami pre rôzne skupiny sortimentu

Ročný obrat
min. 2000 € bez DPH

Štandardný veľkoobchodný cenník alebo

„Rozšírený cenník s plošnou zľavou“ – jednotná zľava na celý odoberaný sortiment alebo

„Typový rozšírený cenník“ – cenník s nastavenými zľavami pre rôzne skupiny sortimentu alebo

„Individuálny cenník“ – individuálne cenové podmienky s možnosťou vyšších úrovní zliav

6.4. Zachovanie nastavených obchodných podmienok je podmienené splnením uvedeného minimálneho obratu pre príslušnú možnosť.

6.5. V prípade požadovanej dopravy (zásielková služba, kuriér, pošta, atď.) do miesta dodania/určenia mimo prevádzky predávajúceho bude dohodnutá kúpna cena dohodnutého tovaru navýšená o cenu balenia a prepravného ku kupujúcemu (ďalej len ďalšie náklady). Úhrada iných nákladov kupujúcim súvisejúcich s dodaním dohodnutého tovaru, ako napr. poistenie, musí byť s kupujúcim výslovne písomne dohodnutá, a to na jeho náklady.

6.6. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu náklady vzniknuté pri činnostiach nevyhnutných na vybavenie požiadaviek alebo objednávky kupujúceho. Do týchto činností patrí napríklad odborná konzultácia, technická podpora, identifikácia produktov v prípade, že zaslaná objednávka neobsahuje jednoznačné označenie objednávaných produktov. O prípadnej nutnosti uhradiť tieto činnosti je kupujúci predávajúcim vopred informovaný vrátane uvedenia odhadovanej výšky daných nákladov. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zaslanej objednávky bez jasnej identifikácie produktu alebo presnej požiadavky kupujúceho (najmä bez predchádzajúcej konzultácie s predávajúcim), môže predávajúci automaticky zahájiť vyššie popísané činnosti za účelom poskytnúť kupujúcemu vysoký štandard vybavenia objednávky. V takomto prípade má kupujúcí povinnosť uhradiť tieto náklady, ak sa nedohodne s predávajúcim inak.

6.7. Kupujúci zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tovaru a prípadných ďalších nákladov na základe jeho faktúry – daňového dokladu (ďalej len faktúra), ktorá musí obsahovať:

 • číslo faktúry
 • ak existuje: číslo objednávky kupujúceho, (napr. odkaz na číslo ponuky predávajúceho)
 • IČO a DIČ predávajúceho a kupujúceho,
 • bankové spojenie predávajúceho,
 • ďalšie náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. v aktuálne platnom znení.

Faktúra musí byť daná (príp. podľa dohody odoslaná) kupujúcemu v jednom vyhotovení na adresu jeho sídla alebo elektronicky vo formáte PDF. Takto vystavená faktúra spĺňa všetky zákonom definované náležitosti, obsahovo podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v aktuálnom znení, ako aj formálne, ktoré definuje zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v aktuálnom znení.

6.8. Faktúra môže obsahovať ďalšie cenové údaje, najmä ak faktúruje predávajúci okrem dohodnutej kúpnej ceny tovaru ďalšie náklady, ktoré neboli vopred dohodnuté s kupujúcim a ktoré nie sú obsiahnuté ani v jeho objednávke, alebo v ponuke predávajúceho.

6.9. Predávajúci je oprávnený faktúrovať dohodnutú kúpnu cenu tovaru pri osobnom odovzdaní tovaru kupujúcemu, v prípade zaslania tovaru externým dopravcom po odovzdaní tovaru dopravcovi.

6.10. Doba splatnosti každej faktúry je 14 kalendárnych dní od jej vystavenia predávajúcim, s výnimkou prípadov, kedy uzatvorená obchodná zmluva alebo individuálne obchodné podmienky registrovaného odberateľa stanovujú inú dobu splatnosti.

6.11. V prípade zákazkovej výroby alebo úpravy tovaru na zákazku je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zálohy alebo celej kúpnej ceny vopred. Pri nákupe v e-shope je predávajúci takisto oprávnený, najmä v prípade, ak zo strany kupujúceho nepríde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odosláním tovaru kupujúcemu.

6.12. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať

7. Dodanie tovaru a nadobudnutie vlastníckeho práva: maloobchodný predaj koncovému spotrebiteľovi

7.1. K prevodu vlastníckeho práva k zmluvnému tovaru dochádza zaplatením kúpnej ceny a k prechodu nebezpečenstva jeho straty, poškodenia a zničenia dochádza prevzatím zmluvného tovaru kupujúcim.

7.2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho v čase, keď predmet plnenia prevezme od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v dobe, keď mu predávajúci umožní nakladať s predmetom plnenia, a kupující poruší zmluvu tým, že predmet plnenia neprevezme.

7.3. V prípade doručovania dohodnutého tovaru externým prepravcom, zásielkovou službou alebo kuriérom je kupujúci povinný ihneď po prevzatí zásielky skontrolovať neporušenosť obalu, tovar vybaliť, vyskúšať jeho funkčnosť a bez odkladu nahlásiť prepravcovi jeho prípadné poškodenie alebo zničenie. Na neskoršiu reklamáciu kupujúceho predávajúcemu nebude braný ohľad a tovar sa stranami považuje za riadne doručený v bezchybnom stave. To isté platí aj v prípade odberu alebo doručovania dohodnutého tovaru na dobierku, keď k prevodu vlastníckeho práva dochádza v okamihu zaplatenia sumy za tovar dodávajúcemu subjektu (externý prepravca, zásielková služba, kuriér).

8. Dodanie tovaru a nadobudnutie vlastníckeho práva: veľkoobchodný predaj zákazníkovi

8.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu dohodnutý tovar na miesto dodania/určenia (danej pobočky) v termínoch dohodnutých s kupujúcim, ak sa strany nedohodnú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo dodávku tovaru zadržať v prípade, ak bude existovať akýkoľvek splatný záväzok kupujúceho voči predávajúcemu s oneskorením dlhším ako 15 kalendárnych dní po lehote splatnosti. V takom prípade sa postup predávajúceho nepovažuje za oneskorenie dodávky tovaru do doby zaplatenia dlžnej čiastky kupujúcim.

8.2. K prevodu vlastníckeho práva dohodnutého tovaru dochádza až zaplatením kúpnej ceny a k prechodu nebezpečenstva jeho straty, poškodenia a zničenia dochádza v momente prevzatia tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho v dobe, keď predmet plnenia prevezme od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v dobe, keď mu predávajúci umožní nakladať s predmetom plnenia, a kupujúci poruší zmluvu tým, že predmet plnenia neprevezme.

9. Výmena a vrátenie tovaru

9.1. Kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie alebo výmenu zakúpeného tovaru – toto neplatí pre uznané reklamácie riešené vrátením alebo výmenou vadného tovaru a pre tovar zakúpený v e-shope pri odstúpení od kúpnej zmluvy v 14-dennej zákonnej lehote.

9.2. Ak má kupujúci, pri maloobchodnom predaji, záujem o vrátenie zakúpeného tovaru, môže mu byť predávajúcim ponúknutá možnosť vrátenia tovaru výmenou za iný tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty, s doplatením prípadného rozdielu kupujúcim. V prípade výmeny tovaru kupujúcemu v nižšej hodnote, ako je vrátený tovar, rozdiel hodnoty sa kupujúcemu predávajúcim nevracia. Tento spôsob je možné uplatniť len do 7 dní od zakúpenia tovaru.

9.3. Ak má kupujúci, pri veľkoobchodnom predaji, záujem o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho s vrátením peňazí, je táto možnosť dostupná výhradne pre registrovaných veľkoobchodných odberateľov, na základe ich individuálnych obchodných podmienok. Ku všetkým takto vystaveným dobropisom za vrátený tovar si predávajúci vyhrazuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 10 % z ceny tovaru. Pri výmene tovaru za iný sa manipulačný poplatok neúčtuje.

9.4. Predávajúci rozhoduje o možnosti výmeny alebo vrátenia tovaru vždy na základe povahy a stavu vráteného tovaru a sortimentu danej predajne.

9.5. Na výmenu alebo vrátenie môže byť prijatý iba tovar, ktorý nebol objednaný, vyrobený alebo upravený na objednávku, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom stave a kompletný vrátane všetkých komponentov, príslušenstva a originálneho obalu.

10. Odstúpenie od zmluvy pri nákupe v e-shope

10.1. Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy viac druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

10.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo od kúpnej zmluvy na dodanie zvukového alebo obrazového záznamu, alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť okrem iného pri kúpe vyrobených kľúčov (s na mieru rezanou kombináciou zubov alebo jamiek), cylindrických vložiek s prídavnými kľúčami, cylindrických vložiek a zámkov s akoukoľvek servisnou úpravou (zjednotenie na jeden kľúč a pod.), naprogramovaných kľúčov od auta, diaľkových ovládačov a iného tovaru, ktorý bol upravený na základe objednávky kupujúceho. Od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť ani v prípade softvéru, ak bola licencia aktivovaná.

10.3. Tovar je možné vrátiť len za podmienky, že nie je použitý, poškodený a musí byť vrátený len kompletný, t.j. so všetkými komponentami, všetkým príslušenstvom a predajným obalom vrátane akejkoľvek výplne. Ak tovar nie je vrátený v predajnom obale, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať náklady vynaložené na jeho vrátenie do pôvodného stavu. Softvér je možné vrátiť iba vtedy, ak licencia nebola aktivovaná, na pôvodnom médiu a v pôvodnom obale, ak bol dodaný na fyzickom médiu. Všetky programovateľné zariadenia musia byť vrátené vo výrobných nastaveniach a bez naprogramovaných užívateľských kódov (platí napr. pre všetky typy prístupových systémov a ich komponenty, ako sú klávesnice, trezory s programovateľnými zámkami, kódové zámky atď.)

10.4. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@hbgroup.sk.

10.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 10.1 VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

10.6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklým (napr. poštovým) spôsobom.

10.7. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 10.1 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci prijal od kupujúceho. Predávajúci je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim aj pri vrátení tovaru kupujúcemu alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu tým nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako kupujúci vráti kupujúcemu tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10.8. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

10.9. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predávajúci je tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

10.10. Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca účinnosť a kupujúci je povinný vrátiť darček predávajúcemu spolu s tovarom.

11. Záručná doba

11.1. Záručná doba pri maloobchodnom predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi je 24 mesiacov od dátumu nákupu. Kupujúci – konečný spotrebiteľ tak môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z chybného plnenia do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade použitého tovaru môže byť lehota na uplatnenie práv vyplývajúcich z chybného plnenia skrátená na 12 mesiacov alebo menej, takéto skrátenie lehoty uvedie predávajúci v potvrdení o povinnostiach vyplývajúcich z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nie je možné uplatniť právo z vád voči predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo predávajúci alebo výrobca neposkytne osobitnú záruku na akosť nad rámec svojich zákonných povinností.

11.2. Záručná doba na veľkoobchodný predaj tovaru zákazníkovi je 12 mesiacov odo dňa kúpy, vzhľadom na to, že sa jedná o veľkoobchodný predaj a predávajúci nie je schopný ovplyvniť dobu, počas ktorej je zakúpený tovar vo vlastníctve kupujúceho (v tomto prípade veľkoodberateľa) až do jeho predaja konečnému spotrebiteľovi. Ide najmä o výrobky obsahujúce elektroniku, elektronické komponenty alebo elektrické zdroje (vrátane batérií).

11.3. Na tovar zakúpený v e-shope sa vzťahuje rovnaká záručná doba (t.j. štandardne 24 mesiacov pri maloobchodnom predaji a 12 mesiacov pri veľkoobchodnom predaji) ako na tovar zakúpený iným spôsobom.

11.4. Práva z vadného plnenia uplatní kupujúci bez zbytočného odkladu po zistení, že má tovar vadu. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu škody, ak kupujúci používa tovar napriek tomu, že o vade vie. Ak kupujúci reklamuje vadu voči predávajúcemu oprávnene, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia neplynie do doby, počas ktorej sa tovar opravuje a kupujúci ho nemôže používať.

11.5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie neplynie nová lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia. Lehota uplynie 24 mesiacov (v prípade maloobchodného predaja) alebo 12 mesiacov (v prípade veľkoobchodu) od prvého nákupu pôvodného tovaru. Výmenou teda ide len o pokračovanie pôvodnej lehoty na uplatnenie práv vyplývajúcich z vadného tovaru.

11.6. Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za určenie životnosti tovaru, ktorá sa líši v závislosti od vlastností výrobku, stupňa a úrovne predpísanej údržby a správnosti a intenzity používania alebo dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

12. Reklamácie

12.1. Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len "reklamácie") musia byť vždy uplatnené v súlade s Reklamačným poriadkom a týmito VOP. Záležitosti neupravené týmito VOP a Reklamačným poriadkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Reklamačný poriadok je k dispozícii na webových stránkach predávajúceho

12.2. Objednávkou, kúpou zmluvného tovaru od predávajúceho podľa článku 1 týchto VOP, sa rozumie akceptovanie vyššie uvedeného reklamačného poriadku predávajúceho a kupujúci sa považuje za uzrozumeného. Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci odovzdá reklamačný poriadok v tlačenej podobe. Vyššie uvedený reklamačný poriadok je v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v aktuálnom znení.

12.3. Predávajúci nezodpovedá za vady v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je vada na veci prítomná už pri prevzatí a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
 • ak je tovar používaný a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim,
 • vada vznikla opotrebením spôsobeným bežným používaním, alebo ak vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
 • je spôsobená kupujúcim a bola spôsobená nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, neodborným zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením, nedodržaním prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie a poškodením spôsobeným primeraným opotrebením,
 • vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť (živelné pohromy a pod.)

12.4. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v ktorejkoľvek z jeho prevádzkarní, kde je možné reklamáciu prijať s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť zamestnanca oprávneného prijímať reklamácie počas celej otváracej doby.

12.5. Na tovar zakúpený v e-shope sa vzťahuje rovnaká záruka a rovnaké reklamačné podmienky ako na tovar zakúpený iným spôsobom. Ak kupujúci zistí vadu tovaru zakúpeného v e-shope, bude kontaktovať predávajúceho písomne s uvedením druhu výrobku, čísla predajného dokladu a popisu vady. Za týmto účelom môže využiť Reklamačný formulár dostupný na webových stránkach e-shopu. Predávajúci informuje kupujúceho o ďalšom postupe do dvoch dní. Kupujúci môže uplatniť práva z chybného plnenia tovaru zakúpeného v e-shope u predávajúceho aj na adrese jeho prevádzkarne, kde je možné reklamáciu prevziať s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania.

12.6. Kupujúci je povinný preukázať, že má právo na reklamáciu, najmä preukázať dátum nákupu, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenia o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, alebo iným hodnoverným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, ktorá bola reklamovaná v minulosti, ak mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

12.7. Ak kupujúci zasiela tovar, na ktorý uplatňuje reklamáciu, prostredníctvom prepravnej spoločnosti, zodpovedá za to, aby bol tovar riadne zabalený v originálnom obale alebo inom vhodnom prepravnom obale. Predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy. V prípade oprávnenej reklamácie náklady na dopravu tovaru zaslaného na reklamáciu hradí predávajúci, v prípade zamietnutej reklamácie kupujúci.

12.8. Ak by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi spôsobiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné prepraviť na miesto uplatnenia reklamácie obvyklým spôsobom alebo z dôvodu, že tovar je zmontovaný alebo je súčasťou nehnuteľnosti, predávajúci posúdi vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste alebo iným spôsobom. V takom prípade je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

12.9. Predávajúci je povinný rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu písomné potvrdenie – Reklamačný protokol, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, vlastnosti údajnej vady a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení (telefonicky alebo e-mailom).

12.10. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade, že je na odstránenie vady potrebné výrobcom zaslať oprávnene reklamovaný tovar do zahraničia, kupujúci berie na vedomie, že lehota sa predlžuje na 60 dní (táto lehota sa môže meniť v dôsledku vonkajších okolností – uzavretie hraníc, problémy na strane kuriéra a pod.). Bezúčelné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie a jej trvanie písomne (e-mailom).

12.11. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia vybavená, po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený účtovať primeraný poplatok za skladovanie alebo predať tovar svojpomocne na účet kupujúceho. Predávajúci musí o tomto postupe kupujúceho vopred informovať.

13. Zmluvná pokuta a úroky z omeškania

13.1. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním zmluvného tovaru alebo jeho časti, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny zmluvne dohodnutého tovaru dotknutého omeškaním za každý deň omeškania, ak sa stany nedohodnú inak. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej kupujúcemu porušením povinnosti, ktorej sa zmluvná pokuta týka, a zmluvná pokuta nie je zahrnutá do náhrady škody.

13.2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

13.3. V oboch prípadoch je zmluvná pokuta obmedzená na 5% z celkovej ceny tovaru.

14. Riešenie pohľadávok

14.1. Kupujúci nie je oprávnený založiť alebo postúpiť pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Ak kupujúci založí pohľadávku bez súhlasu predávajúceho, predávajúci je oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% nominálnej hodnoty záložnej pohľadávky. Postúpenie alebo záložné právo k pohľadávke bez takéhoto súhlasu predávajúceho je neplatné.

14.2. Podmienkou platnosti započítania vzájomných pohľadávok predávajúceho a kupujúceho je ich predchádzajúca písomná dohoda o započítaní.

15. Závažné porušenie zmluvy

15.1. Podstatné porušenie zmluvy oprávňujúcej predávajúceho v zmysle Občianskeho zákonníka od nej odstúpiť je:

 • omeškanie kupujúceho so zaplatením ceny zmluvného tovaru alebo jeho časti o viac ako 5 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 • omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru o viac ako 5 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 • omeškanie kupujúceho so zaplatením akéhokoľvek iného peňažného záväzku predávajúcemu alebo jeho časti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;
 • neuhradením zálohovej platby kúpnej ceny alebo jej časti do 7 kalendárnych dní od vystavenia zálohovej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 • insolvenčné konanie začaté proti kupujúcemu.

15.2. Prírodné katastrofy, požiare, výbuchy, vojnové udalosti a štrajky sa považujú za okolnosti, ktoré bránia riadnemu a včasnému plneniu zmluvy a vylučujú zodpovednosť zmluvných strán. Kupujúci aj predávajúci nepreberajú riziko podstatnej zmeny okolností.

16. Obaly

16.1. V zmysle týchto VOP prechádzajú na kupujúceho s dodaným tovarom aj vlastnícke práva k priemyselným obalom.

16.2. Kupujúci sa zaväzuje, že v zmysle ustanovení zákona 119/2010 Z.z. o obaloch, zabezpečiť zhodnotenie odpadov z obalov tak, aby sa odpady z obalov uvedené na trh alebo do obehu predávajúcim použili v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. O splnení tejto povinnosti je na základe výzvy predávajúceho povinný predávajúceho informovať doručením osobitného vyhlásenia.

17. Rozhodné právo

17.1. Všetky právne vzťahy vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa riadia týmito VOP alebo s nimi súvisia, sa riadia hmotným právom Slovenskej republiky, konkrétne Občanskym zákonníkom, č. 40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov.

17.2. Ustanovenia VOP v znení neskorších predpisov upravujú zmluvný vzťah po celú dobu trvania zmluvy, resp. aj po jej zániku, až do úplného vysporiadania všetkých práv a nárokov z nej vyplývajúcich.

17.3. Ak sa ustanovenia Zmluvy odchyľujú od VOP, majú prednosť ustanovenia uvedené v Zmluve. S výnimkou prípadov, keď tieto VOP vyžadujú písomnú listinnú formu, môže byť všetka komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebiehať formou písomných elektronických správ (e-mail, SMS a pod.) doručovaných na elektronickú adresu uvedenú druhou stranou.

17.4. Zánik Zmluvy nemá vplyv na zánik nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

18. Riešenie sporov

18.1. Všetky spory vyplývajúce zo zmlúv upravených týmito VOP a v súvislosti s nimi, ich porušenie, ukončenie alebo neplatnosť budú s konečnou platnosťou vyriešené právnym zastúpením H&B Slovakia s.r.o., IČO: 35798319.

19. Obchodné tajomstvo

19.1. Všetky konkurenčne významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch bežne nedostupné skutočnosti, ktoré súvisejú so spoločnosťou predávajúceho a aj všetky údaje ako obchodné tajomstvo výslovne označené, zmluva a skutočnosti v nej obsiahnuté, vrátane informácií, ktoré si v rámci jednania obidve zmluvné strany v súvislosti s jej uzatvorením poskytly, sú predmetom obchodného tajomstva a ich sprístupnenie tretím osobám je možné len s výslovným písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

20. Konanie zmluvných strán a forma právnych úkonov

20.1. Zmluvné strany sú oprávnené konať v prípade, že ide o:

 • fyzickú osobu buď osobne, alebo oprávnenou osobou na základe písomnej plnej moci,
 • právnickú osobu štatutárnym orgánom, zamestnancom oprávneným konať v rozsahu svojho zákonného splnomocnenia alebo zmocnencom na základe písomnej plnej moci; ak je štatutárnym orgánom právnickej osoby iná právnická osoba, je táto oprávnená konať len svojim štatutárnym orgánom alebo zmocnencom na základe plnej moci.

20.2. Právne úkony sa uskutočňujú výhradne písomne, pričom za písomnú formu sa pre účely týchto VOP, ak to nie je výslovne stanovené inak, považuje aj emailová komunikácia.

20.3. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomností jednej strany je účinné dňom ich doručenia druhej zmluvnej strane.

21. Ochrana osobných údajov a zásady používania súborov cookies

21.1. Ochrana vašich osobných údajov, v prípade registrácie v e-shopoch hbgroup.sk, www.klucovecentrum.sk je pre nás dôležitá. A pretože spravujeme veľké množstvá informácií a problematika ochrany osobných údajov je rozsiahla, pripravili sme pre Vás samostatné informačné memorandum s podrobnosťami ochrany a nakladania s vašimi osobnými údajmi. Informačné memorandum je dostupné na týchto odkazoch:

21.2. Na prevádzku webovej stránky a našich služieb musíme používať takzvané súbory cookie, malé textové súbory, ktoré identifikujú váš prehliadač a zaznamenávajú vaše užívateľské aktivity hneď po vstupe na našu webovú stránku. Súbory cookies sú súbory, ktoré sa odosielajú do prehliadača prostredníctvom webového servera s cieľom zaznamenávať aktivity používateľa počas navigácie na webových stránkach. Súbory cookies sa môžu používať aj na meranie návštevnosti webových stránok hbgroup.sk, www.klucovecentrum.sk a parametrov prevádzky. Cookies o vás neposkytujtú žiadne konkrétne osobné údaje.

21.3. Viac informácií o súboroch cookies nájdete tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

21.4. Webové stránky hbgroup.sk, www.klucovecentrum.sk automaticky identifikujú vašu IP adresu. Adresa IP je číslo, ktoré je automaticky pridelené vášmu počítaču po pripojení na internet. Všetky tieto informácie sú serverom zaznamenané v súbore aktivít, čo umožňuje následné spracovanie údajov za účelom spracovania štatistických meraní, ktoré ukazujú počet zobrazení stránok www.hbgroup.sk, www.klucovecentrum.sk, počet návštev webových služieb, poradie návštev, prístupový bod, atď.

22. Autorské a osobnostné práva

22.1. Webové stránky hbgroup.skwww.klucovecentrum.sk a ich jednotlivé prvky (najmä zdrojový kód, vzhľad webov alebo obsah webových stránok) podliehajú ako autorské diela ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z.z., o práve autorskom, o právach súvisejúcich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), čo týmto berte na vedomie.

22.2. Celý obsah stránok hbgroup.sk, www.klucovecentrum.sk ako autorského diela je buď vo výhradnom vlastníctve spoločnosti H&B Slovakia s.r.o., alebo je spoločnosť H&B Slovakia s.r.o. držiteľom licencie poskytnutej na tento obsah treťou stranou, a preto nie ste oprávnení akékoľvek prvky webov kopírovať, šíriť, alebo si ich inak privlastňovať v rozpore s autorským zákonom. Internetové stránky ste oprávnení užívať výhradne len pre svoju osobnú potrebu a k účelu v súlade s týmito VOP.

22.3. Ste vždy povinní rešpektovať najmä pri zaobchádzaní s predmetmi duševného vlastníctva ako sú napr. texty, audiovizuálne časti, fotografie a obdobné časti osobnostné a autorské práva tretích osôb. V prípade, že tieto pravidlá porušíte, nesiete za to zodpovednosť sami.

23. Zmena VOP

23.1. Kupujúci sa oboznámil s týmito VOP pred odoslaním objednávky, považuje všetky ich ustanovenia za zrozumiteľné, boli mu dostatočne vysvetlené a výrazne sa neodchyľujú, a bez zvláštneho dôvodu od obvyklých podmienok dohodnutých v podobných prípadoch.

23.2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť, najmä v oblasti veľkoobchodného predaja. Táto zmena bude kupujúcemu oznámená písomne (vrátane prípustnej e-mailovej komunikácie) na jeho kontaktnú adresu, pričom za jeho kontaktnú adresu sa považuje jeho sídlo či miesto podnikania, ako aj sídlo akejkoľvek jeho prevádzky, resp. e-mailová adresa.

23.3. Kupujúci je oprávnený zmeny odmietnuť a zmluvu z tohoto dôvodu vypovedať do jedného mesiaca od začiatku platnosti zmeny VOP s výpovednou lehotou jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede predávajúcemu, ak nie je v kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

24. Záverečné ustanovenia

24.1. Orgánom povereným dozorom je Slovenská obchodná inšpekcia. Prípadné spotrebiteľské spory medzi H&B Slovakia s.r.o. a zákazníkom – spotrebiteľom týkajúce sa záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených v rámci nákupu možno riešiť mimosúdne. Subjektom mimosúdneho riešenia týchto sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Možno tiež využiť on-line platformu na riešenie spotrebiteľských sporov nahttps://webgate.ec.europa.eu/odr.

25. Platnosť VOP

25.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnost dňa 1.11.2023.